สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888
เบอร์แฟกซ์ :
(66-2) 644-6736
อีเมล์ :
webmaster@afrims.go.th


รถโดยสารประจำทางสาย :
8, 12, 14, 18, 28, 28, 92, 97, 108, 166

รถโดยสารปรับอากาศสาย :
8, 12, 28, 157, 166, 509, 515, 522, 536, 538, 539, 542
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร