เกี่ยวกับสถาบัน >> ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
 ลำดับที่ 1
พล.ต.พึ่ง พินทุโยธิน
(ต.ค.2504 - ก.ย.2512)
ลำดับที่ 2
พล.ร.ต.สัมฤทธิ์ ชาตินันทน์
(ต.ค.2512 - ก.ย.2518)
 ลำดับที่ 3
พล.ต.ทัตชัย ธีรธำรง
(ต.ค.2518 - ก.ย.2520)
 ลำดับที่ 4
พล.อ.ต.สิทธิบูรณ์ บุรณเวช
(ต.ค.2520 - ก.ย.2527)
 ลำดับที่ 5
พล.อ.ต.สหัส นาคะสิริ
(ต.ค.2527 - ก.ย.2531)
   ลำดับที่ 6
พล.ต.สุริยะ ผลากรกุล
(ต.ค.2531 - ก.ย.2533)
 ลำดับที่ 7
พล.ต.วิชัย สังฆสุวรรณ
(ต.ค.2533 - ก.ย.2534)
 ลำดับที่ 8
พล.ต.กนกรส หงส์ทอง
(ต.ค.2534 - ก.ย.2535)
ลำดับที่ 9
พล.ต.ปรีชา สิงหราช
(ต.ค.2535 - ก.ย.2537)
 ลำดับที่ 10
พล.ต.ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา
(ต.ค.2537 - ก.ย.2541)

 

ลำดับที่ 11
พล.ต.กอบโชค พัววิไล
(ต.ค.2541 - ก.ย.2544)
 ลำดับที่ 12
พล.ต.สืบพงษ์ สังขะรมย์
(ต.ค.2544 - ก.ย.2549)
 ลำดับที่ 13
พล.ต.อนนต์ นอบไทย
(ต.ค.2549 - มี.ค.2550)
 ลำดับที่ 14
พล.ต.กฤษฎา ดวงอุไร
(เม.ย.2550 - มี.ค.2552)
 ลำดับที่ 15
พล.ต.บุญยรักษ์ พูนชัย
(เม.ย.2552 - มี.ค.2556)

  
    1
 ลำดับที่ 16
พล.ต.ประสงค์ ล้อมทอง
(เม.ย.2556 - มี.ค.2558)
 ลำดับที่ 17
พล.ต.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี
(เม.ย.2558 - มี.ค.2559)
  ลำดับที่ 18
พล.ต.สุรเดช จารุจินดา
(เม.ย.2559 - มี.ค.2560)
ลำดับที่ 19
พล.ต.พีระพล ปกป้อง
(เม.ย.2560 - มี.ค.2561)
ลำดับที่ 20
พล.ต.มหัธนา กมลศิลป์
(เม.ย.2561 - ก.ย.2561)
         
  ลำดับที่ 21
พล.ต.ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา
(ต.ค.2561 - มี.ค.2563)
  ลำดับที่ 22
พล.ต.ศ.ธไนนิธย์ โชตนภูมิ
(เม.ย.2563 - ปัจจุบัน)
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736