หน่วยงานในสถาบัน >> กองอำนวยการ >> โครงสร้างและผู้บริหาร
    โครงสร้างกองอำนวยการ    
         
         
    พ.อ.    
    หัวหน้ากองอำนวยการ    
 
 
       
         
พ.ท.หญิง สุลัดดา เอี่ยมสมุทร 
พ.ท.หญิง พัชรมัย สุรมานนท์
 พ.ท.หญิง ชุติมา แวงโสธรณ์ พ.ต.วิฑูรย์ นรกิจ พ.ต.หญิง สุมาลี ผาจันทร์
หัวหน้าแผนก หัวหน้าแผนก หัวหน้าแผนก  หัวหน้าแผนก หัวหน้าแผนก
 ธุรการและกำลังพล แผนโครงการและงบประมาณ  ศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ การเงิน ส่งกำลังสายแพทย์
         
         
         
         
 ร.อ.กาญจน์ ทัตตานนท์        
หัวหน้าแผนก        
 เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ประชาสัมพันธ์        
         
         
         
         
         
         
         

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736