หน่วยงานในสถาบัน >> กองอำนวยการ >> ภารกิจ-หน้าที่

ภารกิจ

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการดำเนินงานทั้งปวงของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด


หน้าที่ความรับผิดชอบ

แผนกธุรการและกำลังพล 
มีหน้าที่ วางแผน ดำเนินการ ประสานงานในด้านสารบรรณ ธุรการทั้งปวง งานด้านกำลังพล สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จ การรักษาความปลอดภัย และการรักษาความสะอาดสถานที่

แผนกแผนโครงการและงบประมาณ
มีหน้าที่ จัดทำแผนการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ทั้งในด้านบริหารหน่วย การงบประมาณ และด้านวิชาการ กำกับดูแล และประสานงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนกการเงินและเก็บเงินรายได้
มีหน้าที่ ดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การรับ-จ่ายเงิน การบัญชี ทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณ การเก็บรักษาเงิน บัญชี หลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบและการเก็บเงินรายได้ของหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

แผนกศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
มีหน้าที่ จัดทำแผน อำนวยการประสานงานเกี่ยวกับการฝึก ศึกษา อบรม ดูงาน ของข้าราชการในหน่วยรวมถึงบุคคลภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ


แผนกสารสนเทศและเวชนิทัศน์
มีหน้าที่ ดำเนินงานสนับสนุนด้านสารสนเทศ ด้วยการจัดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วย การให้คำปรึกษาและสนับสนุนงานด้านสถิติ

แผนกสนับสนุน
มีหน้าที่ ดำเนินงานด้านส่งกำลังสายแพทย์ พลาธิการ ยุทธโยธา และการขนส่ง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736