หน่วยงานในสถาบัน >> กองวิเคราะห์ >> โครงสร้างและผู้บริหาร
     โครงสร้างกองวิเคราะห์    
         
       
   
พ.อ.หญิง ดวงพร พูลสุขสมบัติ
   
    ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์    
 
 
       
         
 
 
พ.อ.คุณากร คณา
   
   
รองผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
   
         
         
 
 พ.ท.หญิง นิติยา อัศวิกุล
พ.อ.หญิง ดรุณี อุเทนนาม
   พ.ท.นพดล แสงจันทร์  พ.ต.สมรรถ ปรีกลาง
หัวหน้าแผนก  หัวหน้าแผนก     หัวหน้าแผนก  หัวหน้าแผนก
ชีวเคมี ยาเสพติดและพิษวิทยา    สัตว์ทดลอง ผลิตและควบคุมมาตรฐาน 
  (รักษาการแทน)     (รักษาการแทน)  
         
         
         
         
         
         
         
         

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736