หน่วยงานในสถาบัน >> กองวิเคราะห์ >> ภารกิจ-หน้าที่
ภารกิจ

วิเคราะห์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและโรคติดเชื้อที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการทางทหารและความมั่นคงของชาติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

แผนกชีวเคมี
มีหน้าที่ ในการวิเคราะห์วิจัยปัญหาสุขภาพกำลังพล ส่งเสริมสุขภาพกำลังพล โดยการตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจเลือดและปัสสาวะ ให้ความรู้เบื้องต้นและข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ ศึกษาวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

แผนกยาเสพติดและพิษวิทยา
มีหน้าที่ ศึกษา วิจัย พัฒนางานวิเคราะห์สารเสพติด ให้ทันสมัยและทันต่อเทคโนโลยีที่มีการนำสารชนิดใหม่ๆมาใช้สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดให้โทษแก่หน่วยทหารและหน่วยงานต่าง ๆ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษ ตลอดจนให้การศึกษา อบรม ด้านการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดให้โทษแก่หน่วยทหารที่ร้องขอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดในประเทศ


แผนกผลิตและควบคุมมาตรฐาน
มีหน้าที่ ในการศึกษา วิจัยและพัฒนางานวิเคราะห์สารพิษและปัจจัยต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมในที่ตั้งหน่วยทหาร ให้ความรู้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของกำลังพล เป็นการดำเนินงานในเชิงเวชศาสตร์ป้องกันและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนกสัตว์ทดลอง
มีหน้าที่ ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคนิคทางห้องปฏิบัติการโดยการใช้สัตว์ทดลอง เพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมุ่งเน้นโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพทหาร ได้แก่ การศึกษาโรคสัตว์ติดต่อสู่คน และการทดสอบยาและวัสดุทางการแพทย์ การศึกษาด้านเภสัชจลนศาสตร์ การเพาะเลี้ยงเชื้อเพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรค เป็นต้น

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736