สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

-
(66-2) 354-7890

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

พลตรี นครินทร์ ศันสนยุทธ

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 25
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน

พลตรี ณัฐนนท์ ภุคุกะ

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 24
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 23
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2565

พลตรี ธไนนิธย์ โชตนภูติ

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 22
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 21
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พลตรี มหัทธนา กมลศิลป์

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 20
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 เมษายน พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561

พลตรี พีระพล ปกป้อง

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 19
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 เมษายน พ.ศ. 2560 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

พลตรี สุรเดช จารุจินดา

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 18
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 เมษายน พ.ศ. 2559 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

พลตรี สายัณห์ สวัสดิ์ศรี

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 17
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 เมษายน พ.ศ. 2558 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

พลตรี ประสงค์ ล้อมทอง

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 16
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 เมษายน พ.ศ. 2556 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

พลตรี บุณยรักษ์ พูนชัย

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 15
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 เมษายน พ.ศ. 2552 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

พลตรี กฤษฎา ดวงอุไร

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 14
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 เมษายน พ.ศ. 2550 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2552

พลตรี อนนต์ นอบไทย

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 13
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2550

พลตรี สืบพงษ์ สังขะรมย์

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 12
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 - 30 กันยายน พ.ศ. 2549

พลตรี กอบโชค พัววิไล

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 11
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 - 30 กันยายน พ.ศ. 2544

พลตรี ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 10
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 - 30 กันยายน พ.ศ. 2541

พลตรี ปรีชา สิงหราช

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 9
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 - 30 กันยายน พ.ศ. 2537

พลตรี กนกรส หงส์ทอง

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 8
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 - 30 กันยายน พ.ศ. 2535

พลตรี วิชัย สังฆสุวรรณ

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 7
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 ตุลาคม พ.ศ. 2533 - 30 กันยายน พ.ศ. 2534

พลตรี สุริยะ ผลากรกุล

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 6
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 - 30 กันยายน พ.ศ. 2533

พลอากาศตรี สหัส นาคะสิริ

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 5
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 - 30 กันยายน พ.ศ. 2531

พลอากาศตรี สิทธิบูรณ์ บุรณเวช

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 4
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 - 30 กันยายน พ.ศ. 2527

พลตรี ทัตชัย ธีรธำรง

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 3
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 - 30 กันยายน พ.ศ. 2520

พลเรือตรี สัมฤทธิ์ ชาตินันทน์

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 ตุลาคม พ.ศ. 2512 - 30 กันยายน พ.ศ. 2518

พลตรี พึ่ง พินทุโยธิน

ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 1
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
1 ตุลาคม พ.ศ. 2504 - 30 กันยายน พ.ศ. 2512