สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

-
(66-2) 354-7890

ผู้บังคับบัญชา

แสดงรายการรายนามผู้บังคับบัญชาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

พันเอก สุรชัย รัศมีจิวานนท์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

พันเอกหญิง ดวงพร พูลสุขสมบัติ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร