สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

-
(66-2) 354-7890

ผู้บังคับบัญชา

แสดงรายการรายนามผู้บังคับบัญชาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

พลตรี ณัฐนนท์ ภุคุกะ

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

พันเอก สุธี พานิชกุล

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

พันเอก นครินทร์ ศันสนยุทธ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร