หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
เมื่อ วันที่ 15 ต.ค.62 เวลา 0800 น. ผอ.สวพท. ส่งผู้แทน กวจ.เดินทางราชการพื้นที่ ทภ.2 เพื่อติดตามความคืบหน้าตามโครงเฝ้าระวังมาลาเรียตามแนวชายแดนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736