หมวดข้อมูล
ข่าวสาร-กิจกรรม >> การจัดการความรู้
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
แนวทางการลด ต้นทุนให้หน่วยสายแพทย์ ทบ.สู่ระบบราชการ 4.0

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการลด ต้นทุนให้หน่วยสายแพทย์ ทบ. สู่ระบบราชการ 4.0สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736