งานวิจัยและโครงการ >> หน่วยงานอื่น ๆ >> สารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการแพทย์
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
หน้าที่
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736